The British Council

EDI - LCCI Recognitions

UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) Recognitiona

    Меѓународните квалификации на LCCI се признаени од страна на многу образовни институции и трговски организации во целиот свет. Кандидатите можат да ги користат кога конкурираат за работа во повисоки образовни институции, стручни тела и во иституциите во државниот и приватниот сектор.

    Овие квалификации се признаваат при упис на повеќето универзитети во Обединетото кралство и ширум светот. Освен тоа, LCCI дипломата за познавање на Англиски јазик се признава на повеќето универзитети во Обединетото кралство и во другите земји. Усогласеноста на овие дипломи со Зеадничката Европска рамка (CEF) ја овозможува нивната примена во Европските центри кои имаат различни национални образовни стандарди

    Освен што го олеснуваат патот до повисоко образование, LCCI дипломите се признаваат и при конкурирање во повисоки професионални тела шитум светот, а се се признаени и од повеќето големи компании и индустриски асоцијации и на тој начин претставуваат важен дел од корпорациските проекти за обука, како и од програмите за регрутација на нови кадри и проверка на вештините. Вистинската вредност на овие квалификации се должи на тоа што тие се релевантни за модерното деловно окружение, а имаат и конкретна практична примена.

Download the LCCI International Qualifications Recognitions Document