Меѓународните кфалификации на LCCI се така дизајнирани што ги развиваат вештините кои се неопходни за успех во современото комерцијано окружување. Со обзир на тоа дека овие квалификации ги усогласувааат деловните вештини на кандидатите со потребите на работодавците и даваат реална проценка за способностите на кандидатот, тие се меѓународно признаени од страна на многу работодавци, образовни институции и професионални тела ширум светот.

LCCI испитите се нудат на разно ниво, и му овозможуваат на кандидадтот да го одберат нивото кое е соодветно на нивното знаење.

LCCI испитите, исто така, се нудат и во различни области: